I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.       Pro účely tohoto aukčního řádu se dražebníkem rozumí společnost European Arts Investments s. r. o. (dále jen „aukční dům“), která organizuje dražbu v souladu s právním řádem České republiky.

 

2.       Aukční dům provádí dražbu movitých věcí, které nepocházejí z trestné činnosti a které nejsou v právu převzetí státními kulturními institucemi (Národní galerie, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum, Vojenské historické muzeum apod.) na základě smlouvy o provedení dražby, kterou uzavře navrhovatel s aukčním domem. Předměty, které byly určeny, resp. navrženy jako kulturní památky, jsou v online katalogu na webových stránkách www.europeanarts.cz označeny písmenem - P - a podléhají zvláštnímu režimu podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

3.       Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Předměty kulturní hodnoty podle tohoto zákona jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění nebo vědu a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 zákona. Vývoz těchto předmětů lze z území České republiky uskutečnit pouze při doložení osvědčení, že nejsou předměty prohlášenými za kulturní památku, ani předměty, které jsou částí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Členství v účtu MyEuropeanarts

 

4.       Aukční dům pořádá neveřejné internetové aukce prostřednictvím dražebního systému na internetových stránkách www.europeanarts.cz a livebid.cz, kterých se mohou zúčastnit pouze registrovaní a schválení dražitelé a to prostřednictvím účtu MyEuropeanArts (dále jen „členové MEA“) a platformy livebid.cz.

 

5.       Aukční dům zaregistruje člena účtu MEA, jako fyzickou nebo právnickou osobu, která o členství požádá a prokáže, že se jedná o fyzickou osobu starší 18 let, která je plně svéprávná či že se jedná o právnickou osobu sídlící na území ČR zastoupenou pro účely členství v MEA zákonným zástupcem. Při registraci je aukční dům oprávněn požadovat poskytnutí kopie platného průkazu totožnosti či cestovního pasu a to prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.europeanarts.cz nebo livebid.cz. U právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku.

 

6.       Rozhodnutí o registraci zájemce o členství v MyEuropeanArts, záleží na uvážení aukčního domu. Členství v MyEuropeanarts je nenárokové.

 

7.       Registrace do MEA je zároveň souhlasem pro European Arts Investments s.r.o. ke shromažďování, uchovávání a zpracování osobních a citlivých údajů dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zásady ochrany osobních údajů společnosti European Arts Investmenst s.r.o. najdete zde. Aukční dům je jakožto povinná osoba v souladu se svým předmětem podnikání podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících zákonů povinna k identifikaci a průběžné kontroly osoby Navrhovatele a Dražitele. Údaje osoby Navrhovatele a Dražitele jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a v souladu s GDPR. Provozovatel implementoval dne 15.05.2018 jakožto správce ve smyslu č. 24 GDPR požadavky uchování a zpracování osobních údajů, a plně se jim podřizuje a dodržuje.

 

8.       Pokud člen MEA poruší pravidla stanovená v tomto aukčním řádu, je aukční dům oprávněn zrušit jeho členství v MEA. O této skutečnosti bude tato osoba písemně nebo e-mailem vyrozuměna.

 

 

 

Účastník  internetové dražby

 

9.       Účastníkem internetové aukce může být právnická osoba a fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům. Internetové aukce se nemohou účastnit nezletilé nebo fyzické osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena. Účastníky internetové aukce nesmějí být navrhovatelé aukce, osoby jim blízké ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu aukce u téhož dražebníka. Účastníkem internetové aukce může být pouze člen MEA, který má zájem o účast v internetové aukci, jenž musí být řádně zaregistrován. Pro registraci je připraven registrační formulář, který je součástí webových stránek www.europeanarts.cz. Po vyplnění tohoto formuláře a jeho schválení Aukčním domem, se registrovaný stává držitelem účtu MyEuropeanArts, jenž umožňuje zúčastňovat se internetových aukcí. Až po řádném zaregistrování může uživatel činit příhozy a nakupovat předměty v rámci aukce konající se na webových stránkách www.europeanarts.cz. Uživatel se zavazuje údaje uvedené v registračním formuláři vyplnit úplně a pravdivě a souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby provozovatele viz čl. I. odst. 7. a  odst. 6. členství MEA. Uvedené údaje mohou být provozovatelem ověřeny.

 

 

 

Navrhovatel

 

10.   Navrhovatelem je osoba, která navrhuje provedení dražby. Navrhovatel musí s aukčním domem uzavřít písemnou smlouvu o provedení dražby, jinak nelze dražbu provést. To neplatí, je-li aukční dům navrhovatelem dražby.

 

 

 

 

II. INTERNETOVÁ AUKCE

 

1.       Aukce je neveřejná. Aukce se mohou účastnit pouze schválení členové MEA. Aukci provádí aukční dům pomocí svého dražebního systému na internetových stránkách www.europeanarts.cz, který je obsluhován zaměstnanci aukčního domu nebo pověřenými osobami.

 

2.       Dražené předměty si po předchozí domluvě může zájemce osobně prohlédnout také v prostorách Aukčního domu v jeho sídle Senovážné nám. 8, Praha 1. V případě, že není osobní prohlídka možná, může ji nahradit závazná zpráva aukčního domnu o stavu předmětu, kterou si lze vyžádat na emailové adrese info@europeanarts.cz.

 

3.       Aukce začíná v den uveřejnění dražených předmětů na webových stránkách www.europeanarts.cz a na livebid.cz.

 

4.       Aukční dům má právo prodloužit či zrušit aukci, nastanou-li jakékoliv technické problémy na straně provozovatele aukčního systému, které znemožňují převážné většině uživatelů umísťovat své nabídky (příhozy) nebo jsou-li nefunkční klíčové funkce pro běžný průběh aukce.

Aukční dům výslovně upozorňuje členy MEA, že neručí za trvalý a nepřerušovaný přístup uživatele k internetovým aukcím a funkčnosti systému, a to zejména s ohledem na skutečnost, že provoz systému je závislý na řadě vnějších podmínek, které provozovatel není schopen žádným způsobem ovlivnit. Též provozovatel nezodpovídá za internetové připojení dražitele a s tím spojené, možné problémy funkčnosti dražení vybraných položek.

 

 

Průběh internetové dražby

 

 

5.       V internetové aukci je možné si zakoupit předměty, které si mohou zájemci prohlédnout na webových stránkách www.europeanarts.cz , kde jsou vyfotografovány a popsány včetně vyvolávací ceny. Každá dražená položka má tyto atributy: fotografie, popis předmětu, vyvolávací cena, aktuální cena, datum a čas ukončení aukce. Aukce se může skládat z několika po sobě jdoucích kol, které mohou být rozloženy do několika dní.

Pro dražení položky klikne dražitel na políčko „přihodit“ tím Dražitel učiní svoji nabídku o jeden příhoz viz čl. II. 6 Nejnižší podání a 7 Příhozy.

Při přihazování může Dražitel podat svojí maximální nabídku (tzv. limit), který se ostatním uživatelům nezobrazuje. V případě, že si při aukci dražitel zadá limit, bude za Dražitele aukční systém dražit vybranou položku automaticky a to tak, že pokud jiný Dražitel učiní příhoz, systém jeho nabídku přehodí o stanovený minimální příhoz. Aukční systém bude takto dražit Dražitelem vybranou položku automaticky až do výše jím stanoveného limitu. Internetová aukce končí v okamžiku, který je uveden u každé konkrétní aukce.

Jestliže bude uživatelem učiněn příhoz v době kratší než 5 minut před stanoveným okamžikem ukončení aukce, systém provede posunutí ukončení aukce o 1 minutu. Aukce bude prodlužovaná tak dlouho, dokud budou dražitelé činit příhozy. Pokud na stejnou aukční položku budou podány dvě stejné nabídky, systém upřednostní nabídku, která byla podána jako první. Rozhoduje tedy datum a čas podání nabídky.

Jakmile aukce skončí, je automaticky vyhodnocen vítěz aukce a prostřednictvím svého kontaktního emailu, uvedeného při registraci, je informován o výhře.

 

 

 

Nejnižší podání

 

6.       Tzv. Nejnižší podání (vyvolávací cena) je uvedeno u každé položky online aukčního katalogu a je zaokrouhleno:

 

a) na 100 Kč, činí-li méně než 2 000 Kč;

 

b) na 500 Kč, činí-li více než 2.000 Kč, ale méně než 10.000 Kč;

 

c) na 1 000 Kč, činí-li více než 10.000 Kč, ale méně než 20.000 Kč;

 

d) na 2.000 Kč, činí-li více než 20.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč;

 

e) na 5.000 Kč, činí-li více než 100.000 Kč.

 

Nejnižší podání je částkou, za kterou bude věc v dražbě vyvolána poprvé.

 

 

 

 

Příhozy

 

7.       Po zveřejnění nabízených předmětů internetové aukce na webových stránkách www.europeanarts.cz, mohou dražitelé činit příhozy prostřednictvím dražebního systému.

Za příhozy se přitom považuje:

1.                  100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 1.000 Kč

2.                  200 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000 Kč, ale méně než 5.000 Kč

3.            500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000 Kč, ale méně než 10.000 Kč

4.            1.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000 Kč, ale méně než 50.000 Kč

5.            2.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč

6.            10.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 Kč, ale méně než 500.000 Kč

7.            20.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000 Kč, ale méně než 1.000.000 Kč

8.            50.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000 Kč, ale méně než 2.000.000 Kč

9.            100.000 Kč činí-li okamžitá aukční cena alespoň 2.000.000 Kč, ale méně 10.000.000 Kč

10.            200.000 Kč činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000.000 Kč  a více.

 

Aktuální dražební cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu narůstání příhozů vyvolávána.

 

8.       Nebylo-li učiněno nejnižší podání, dražební systém danou položku dražby ukončí v čase, který je u ní uveden. Tato položka dražby je vrácena zpět jako nevydražená.

 

9.       Konec internetové aukce nastává po vydražení/vrácení zpět poslední položky dané internetové aukce.

 

10.   Výsledková listina o průběhu dražby zobrazuje ceny dosažené nejvyšším podáním v rámci dražby předmětů dražby a může zobrazovat i takové předměty dražby, u nichž po udělení příklepu dražebním systémem nedošlo k přechodu vlastnického práva na vydražitele.

 

11.   Celý průběh dražby je zaznamenáván historií příhozů dražebního systému společnosti European Arts Investments s.r.o.

 

 

 

 

III. VYDRAŽITEL

 

 

1.       Vydražitelem se stává účastník aukce, kterému je dražený předmět přiklepnut, a jakékoliv spory v tomto ohledu závisejí výlučně na rozhodnutí aukčního domu. Okamžikem udělení příklepu vzniká vydražiteli povinnost uhradit příklepovou cenu (tj. cenu předmětu dražby ve výši nejvyššího podání), zvýšenou o aukční provizi vč. DPH.

 

2.       Na vydražitele přechází vlastnické právo k předmětu dražby až úplným zaplacením příklepové ceny, zvýšené o aukční provizi vč. DPH.

 

3.       Právo na vydání vydražené věci vzniká vydražiteli po přechodu vlastnického práva dle tohoto aukčního řádu a po zaplacení celkové dlužné částky vůči aukčnímu domu vzniklé v souvislosti s dražbou a v souladu s tímto aukčním řádem. Celkovou dlužnou částkou se pro účely tohoto aukčního řádu rozumí vedle příklepové ceny a aukční provize vč. DPH, rovněž poplatky za skladné a další poplatky uplatněné v souladu s tímto řádem.

 

 

Způsob placení

 

4.       Vydražitel je povinen do pěti kalendářních dnů od ukončení internetové aukce zaplatit převodem na účet Provozovatele jeho vítězný příhoz podaný na položku aukce včetně úplaty za poskytnuté služby Provozovatele ve výši 24% (dvacetčtyři procent) vč. DPH z částky vítězného příhozu podaného na položku aukce (dále jen „vydražená položka“).

Celková cena vydražené položky je uhrazena jejím připsáním na bankovní účet provozovatele.

Bankovní účet pro platby v CZK: 51-1742720247/0100, vedený u Komerční banka, a.s..

 

5.       Vydražitel a Provozovatel se mohou prostřednictvím e-mailových zpráv domluvit na úhradě celkové ceny vydražené položky v hotovosti přímo v provozovně Provozovatele v případě, že celková částka vydražené položky dražby nepřevýší maximální zákonem stanovený limit pro hotovostní platby a není jiný důvod, který by hotovostní platbě bránil.

 

6.       V případě, že nebude příklepová cena zvýšená o aukční provizi vč. DPH zaplacena ve stanovené lhůtě, má se za to, že bylo od smlouvy odstoupeno a vydražitel je v tomto případě povinen zaplatit aukčnímu domu aukční provizi vč. DPH, dále veškerou škodu a náklady související se zmařením účelu dražby. Věci, které nebyly zaplaceny, se mohou dražit v opakované dražbě (práva vlastníků tím nejsou dotčena). Příklepovou cenu a aukční provizi nelze dodatečně snížit.

 

7.       V případě, že člen MEA neuhradí příklepovou cenu a aukční provizi vč. DPH způsobem a ve lhůtě stanovené výše, je aukční dům oprávněn vymáhat uhrazení aukční provize vč. DPH, veškeré škody a souvisejících nákladů, které aukčnímu domu a vlastníkovi věci vznikly v souvislosti se zmařením účelu dražby, soudní cestou.

 

 

Příklepová cena

 

8.       Příklepovou cenou je cena dosažená vydražením Věci (cena podání s uděleným příklepem); tato příklepová cena je cenou kupní ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K příklepové ceně je vydražitel povinen zaplatit aukčnímu domu ještě 24 % z této příklepové ceny jako aukční provizi. Tato provize v sobě zahrnuje DPH v příslušné zákonné výši.

 

9.       V případě, že se jedná o předmět kulturní hodnoty, vydá aukční dům osvědčení ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

10.   Námitky proti přiklepnutí musí vydražitel uplatnit ihned po skončení dražby emailem na adresu info@europeanarts.cz. K pozdějším námitkám nelze přihlížet. Reklamace na zboží vydražené v aukční síni se nepřijímají, popis exponátů deklaruje pouze jejich vnější (smyslově vnímatelné) vlastnosti, nikoliv původ.

 

11.   Vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí protokolem o předání předmětu dražby, který kromě vydražitele podepíše aukční dům.

 

12.   Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel.

 

13.   Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele společně s vlastnickým právem (čl. III odst. 3 tohoto aukčního řádu).

 

 

 

 

 

IV. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

 

1.        Přeprava věcí zakoupených v dražbě není zajišťována. Nedojde-li k jejich vyzvednutí ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů od zaplacení všech částek ve smyslu čl. III odst. 4 tohoto řádu, má aukční dům právo účtovat za každý kalendářní den úschovy částku 100 Kč.

 

2.       Po dohodě s aukčním domem lze za úplatu sjednat podmínky doručení předmětu dražby. Aukční dům však neodpovídá za nevydání povolení k trvalému vývozu z České republiky dle ustanovení platného zákona.

 

 

 

 

 

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.       Veškeré věci se draží bez ohledu na vady a nedostatky či chybný popis. Zobrazení v online katalogu slouží pouze pro potřeby identifikace věci. Účastník aukce má možnost se před dražbou seznámit se stavem každé věci viz čl. II. odst. 2. Účastník si může předmět aukce odborně posoudit dle svých zkušeností, případně má možnost si přizvat k posouzení svého znalce či experta. Aukční dům si vyhrazuje právo neakceptovat názor takto přizvané osoby a předmět nadále nabízet v internetové aukci. Pouze v případě, že akční dům obdrží písemný znalecký posudek od soudního znalce v daném oboru s negativním názorem (označující předmět za falzum, padělek, repliku, dobovou kopii atd.) může být předmět z internetové aukce vyjmut. Je výhradně na uvážení dražitele, zda věc odpovídá uvedenému popisu a zda se rozhodne předmětnou věc dražit.

 

2.       Aukční dům výslovně upozorňuje uživatele, že v internetové aukci nabízí předměty již použité. Poškození odpovídající běžnému opotřebení exponátů plynoucí z jeho stáří, se v katalogu neuvádějí (např. drobná poškození rámů, přirozená krakeláž olejomaleb, zažloutlý papír starších tisků a kreseb, malé restaurátorské zásahy apod.). U výtvarných děl a starožitností se blíže specifikují pouze ta poškození, která ovlivňují uměleckou hodnotu daného předmětu.  Tyto předměty mohou být viz výše restaurované, poškozené či nefunkční.

 

3.       Aukční dům, jeho zaměstnanci ani jím pověřené osoby nenesou odpovědnost za chybný popis vydražované věci a neposkytují žádnému z vydražitelů na jakoukoliv vydraženou věc žádnou záruku a veškeré výslovné či mlčky předpokládané záruky jsou tímto vyloučeny. Veškeré věci se draží jako umělecké předměty a veškeré jejich případné vady jsou zohledněny v příklepové ceně, což vydražitel bez výhrad stvrdí učiněním příhozu, kterému byl posléze udělen příklep. Vzhledem k charakteru a povaze dražených věcí coby uměleckých předmětů se vydražitel učiněním příhozu, kterému byl udělen příklep, ve smyslu §1916 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzdává svých práv z vadného plnění.

 

4.       Vydražitel se zavazuje vydraženou věc opětovně prohlédnout do 14 dnů od konání dražby. Pokud do 14 dní po konání dražby vydražitel předloží aukčnímu domu písemné prohlášení odborníka či znalce spolu s uvedením dražebního čísla věci a data dražby o tom, že vydražená věc je padělek a současně věc vrátí ve stavu, v jakém se nacházela v době dražby, a potvrdí se, že tato věc je skutečně vadná nebo padělaná, odstoupí aukční dům od dražebního prodeje této věci a vrátí všechny částky za tuto věc vyplacené. Věc je oprávněn reklamovat pouze a výlučně vydražitel, a to maximálně do výše příklepové ceny. Na opožděné reklamace nebude brán zřetel.

 

5.       Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu, týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data, stáří, provenience, stavu, odhadní vydražovací ceny vyjadřují pouze názor aukčního domu. Aukční dům si pro utvoření tohoto názoru vyhrazuje právo konzultovat s jakýmikoliv odborníky či úředními místy, která uzná za vhodné a řídit se jejich vyjádřením. V podobných záležitostech se každá zainteresovaná osoba musí řídit vlastním názorem a ani aukční dům, ani jeho zaměstnanci nemohou nést odpovědnost za správnost takového názoru.

 

6.       Všechna vyrozumění ze strany aukčního domu učiněná vůči členovi MEA či navrhovateli se zasílají primárně na email zvolený členem MEA či navrhovatelem, a pokud není email uveden, pak budou písemnosti zasílány poštou formou listovní zásilky; lze je však předat i jiným prokazatelným způsobem do vlastních rukou osoby, které jsou určeny. Veškeré písemnosti se považují za doručené pátým dnem poté, co byly odeslány. Peněžité částky se skládají hotově nebo zasílají poštou formou peněžní zásilky doručované do vlastních rukou, převodem z účtu u banky nebo jiným bezhotovostním způsobem; lze je též předat i jiným prokazatelným způsobem do rukou osoby, které jsou určeny. Jde-li o bezhotovostní převod, je částka odeslána odepsáním z účtu odesílatele za podmínky, že bude připsána na účet příjemce.

 

7.       V případě, že součástí aukčního katalogu je uveden aukční řád platný pro konkrétní dražbu, mají ustanovení takového aukčního řádu přednost před ustanoveními tohoto aukčního řádu v takovém rozsahu, ve kterém mění, nebo ruší jednotlivá ustanovení tohoto aukčního řádu. V ostatním se každá internetová dražba řídí tímto aukčním řádem. Tento aukční řád je vypracován v souladu s českým právem a příslušnými právními předpisy českého právního řádu se také řídí. Všechny transakce upravené či vzešlé z tohoto aukčního řádu, jakož i veškeré další související skutečnosti se řídí českým právem.

 

 

 

 

Tento aukční řád je vypracován v souladu s českým právem a příslušnými právními předpisy českého právního řádu se také řídí. Všechny transakce upravené či vzešlé z tohoto aukčního řádu, jakož i veškeré další související skutečnosti se řídí českým právem. Tento aukční řád je vyvěšen na internetových stránkách aukčního domu www.europeanarts.cz také v anglickém jazyce.

This auction rules are shown on our auction house web site www.europeanarts.cz also in English language.

 

 

 

V Praze dne 2. 8. 2022

 

Albert Trnka, výkonný ředitel