AUKČNÍ (DRAŽEBNÍ) ŘÁD

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Pro účely tohoto aukčního řádu se dražebníkem rozumí společnost European Arts Investments s. r. o. (dále jen „aukční dům“), která

organizuje dražbu v souladu s právním řádem České republiky.

2. Aukční dům provádí aukci movitých věcí, které nepocházejí z trestné činnosti a které nejsou v právu převzetí státními kulturními institucemi

(Národní galerie, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum, Vojenské historické muzeum apod.)

na základě smlouvy o provedení dražby, kterou uzavře navrhovatel s aukčním domem. Předměty, které byly určeny, resp. navrženy

jako kulturní památky, jsou v katalogu označeny písmenem - P - a podléhají zvláštnímu režimu podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb.

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů

kulturní hodnoty. Předměty kulturní hodnoty podle tohoto zákona jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou

významné pro historii, literaturu, umění nebo vědu a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 zákona. Vývoz těchto předmětů lze z území

České republiky uskutečnit pouze při doložení osvědčení, že nejsou předměty prohlášenými za kulturní památku, ani předměty, které

jsou částí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších

předpisů.

 

Klub dražitelů

4. Aukční dům pořádá neveřejné dražby, kterých se mohou zúčastnit pouze členové Klubu dražitelů (dále jen „členové KD“). Aukční dům

je členem Klubu dražitelů.

5. Aukční dům zaregistruje jako člena KD fyzickou nebo právnickou osobu, která o členství požádá a prokáže, že se jedná o fyzickou

osobu starší 18 let, která je plně svéprávná či že se jedná o právnickou osobu sídlící na území ČR zastoupenou pro účely členství

v KD zákonným zástupcem. Při registraci je aukční dům oprávněn požadovat předložení platného průkazu totožnosti či cestovního

pasu u právnických osob pak dále aktuální výpis z obchodního rejstříku.

6. Rozhodnutí o registraci zájemce o členství v Klubu dražitelů záleží na uvážení aukčního domu. Členství v Klubu dražitelů je nenárokové.

7. Aukční dům je oprávněn dle svého uvážení poskytnout některým členům Klubu dražitelů (zejména dlouhodobým členům) tzv. VIP členství,

se kterým je spojeno několik výhod, jak bude dále v tomto aukčním řádu uvedeno.

8. Pokud člen KD poruší pravidla stanovená v tomto aukčním řádu, je aukční dům oprávněn zrušit jeho členství v Klubu dražitelů. O této

skutečnosti bude tato osoba písemně vyrozuměna.

9. Registrace do KD je zároveň souhlasem pro European Arts Investments s.r.o. ke shromažďování, uchovávání a zpracování osobních

a citlivých údajů dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Účastník dražby

10. Účastníkem dražby může být pouze člen KD. Účastníkem dražby nesmí být osoba podnapilá či osoba hrubě porušující při dražbě

pravidla slušného chování, jakož ani osoba, jíž byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost, dále členové KD, kteří

nesložili dražební jistotu, je-li požadována a v opakované dražbě ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož

předmětu dražby u téhož aukčního domu. Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání aukčního domu nebo osoby jím písemně pověřené

doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či platného cestovního pasu, popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby,

dát se zapsat do seznamu účastníků dražby a jsou-li rozdávána dražební čísla, převzít dražební číslo; bylo-li po- žadováno složení

dražební jistoty, jsou účastníci dražby povinni způsobem stanoveným v aukčním řádu doložit i složení dražební jistoty.

11. Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat jiným členem KD na základě písemné plné moci; za účastníka dražby může jednat

prokurista. Účastník dražby udělí plnou moc rovněž pro zastupování na opakované dražbě, budou-li splněny podmínky pro její konání.

 

Navrhovatel

12. Navrhovatelem je osoba, která navrhuje provedení dražby. Navrhovatel musí s aukčním domem uzavřít písemnou smlouvu o provedení

dražby, jinak nelze dražbu provést. To neplatí, je-li aukční dům navrhovatelem.

 

Licitátor

13. Licitátorem je fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet aukčního domu úkony při dražbě. Licitátor zahajuje dražbu, vyzývá

účastníky, aby činili podání, a uděluje příklep.

 

II. DRAŽBA

1. Dražba je neveřejná. Dražby se mohou účastnit pouze členové Klubu dražitelů. I při splnění této podmínky se nemohou dražby

zúčastnit členové KD, kteří jsou podnapilí či ti kteří porušují pravidla slušného chování (se znečištěným nebo jinak nedůstojným oděvem

nebo chováním, které by zřejmě bylo dražitelům na obtíž apod.).

2. Nejméně jeden den před konáním aukce aukční dům umožní také prohlídku věcí do dražby zařazených v místě uvedeném v aukčním

katalogu. Tato podmínka se nemusí týkat věcí těžších 15 kg (v takovém případě může být vystavena pouze fotografie věcí).

3. Po dobu výstavy ve smyslu čl. II. 2 tohoto aukčního řádu a vlastní dražby je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat

jakékoli věci mezi členy Klubu dražitelů a jakýmkoli způsobem obrazově zachycovat (např. filmovat či fotografovat) věci vystavené či

vydražované. Po tutéž dobu jsou všichni členové Klubu dražitelů povinni podřídit se všem opatřením podniknutým na ochranu vystavených

či vydražovaných věcí.

 

Průběh dražby

4. Kdo prokáže, že je členem Klubu dražitelů, má nárok si vyzvednout dražební číslo; to může aukční dům vázat na složení zálohy.

Záloha bude navrácena při vrácení dražebního čísla, což lze učinit nejpozději jednu hodinu po přiklepnutí vydražované věci či

poslední vydražované věci. K pozdějšímu vrácení dražebního čísla nelze zálohu vrátit. Kdo nedrží dražební číslo, nemůže dražit; to

neplatí, draží-li v zastoupení někoho aukční dům.

5. Dražbu provádí aukční dům svými zaměstnanci nebo aukčním domem pověřenými osobami, které jsou povinny každou věc (popř.

ucelený soubor věcí) vyvolat a uvést její číslo podle katalogu, dále tzv. nejnižší podání a stanovený minimální příhoz. Je-li předmětem

dražby kulturní památka, uvede licitátor i tuto skutečnost. Navrhovatel dražby má právo stanovit si tzv. reservu (nejnižší prodejní cenu). Položky, u kterých je tzv. reserva stanovena jsou označeny písmenem - R - . Tato reserva musí být smluvně ošetřena mezi navrhovatelem a aukčním domem. Pokud se při dražbě dané položky nedosáhne reservy, zůstává věc neprodána a takto také bude uveřejněna ve výsledcích aukce.

Tato reserva musí být smluvně ošetřena mezi navrhovatelem a aukčním domem. Pokud se při dražbě dané položky nedosáhne reservy,

zůstává věc neprodána a takto také bude uveřejněna ve výsledcích aukce.

 

Nejnižší podání

6. Tzv. Nejnižší podání (vyvolávací cena) je uvedeno vlevo dole v popisu každé položky aukčního katalogu a je zaokrouhleno:

a) na 50 Kč, činí-li méně než 1.000 Kč;

b) na 100 Kč, činí-li více než 1.000 Kč, ale méně než 10.000 Kč;

c) na 500 Kč, činí-li více než 10.000 Kč, ale méně než 30.000 Kč;

d) na 1.000 Kč, činí-li více než 30.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč;

e) na 5.000 Kč, činí-li více než 100.000 Kč.

Nejnižší podání je částkou, za kterou bude věc v dražbě vyvolána poprvé.

 

Příhozy

7. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím

dražebního čísla. Za příhozy se přitom považuje:

1. 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 20.000 Kč

2. 1.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20.000 Kč, ale méně než 50.000 Kč

3. 2.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč

4. 10.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 Kč, ale méně než 500.000 Kč

5. 20.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000 Kč, ale méně než 1.000.000 Kč

6. 50.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000 Kč, ale méně než 2.000.000 Kč

7. 100.000 Kč činí-i okamžitá aukční cena alespoň 2.000.000 Kč a více

Okamžitou dražební cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu narůstání příhozů vyvolávána.

8. Nebylo-li učiněno nejnižší podání, licitátor dražbu ukončí. Udělením příklepu je dražba skončena.

9. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání u předmětu dražby, který je v pořadí poslední,

licitátor dražbu ukončí, jinak licitátor dražbu ukončí udělením příklepu u předmětu dražby, který je v pořadí poslední.

10. Výsledková listina o průběhu dražby zobrazuje ceny dosažené nejvyšším podáním v rámci dražby předmětů dražby a může zobrazovat

i takové předměty dražby, u nichž po udělení příklepu nedošlo k přechodu vlastnického práva na vydražitele.

11. Celý průběh dražby je zaznamenám ve formě audio záznamu.

 

III. VYDRAŽITEL

1. Pokud není přes dvojí vyzvání přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání (cenu dosaženou posledním příhozem - příklepová

cena) a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán.

2. Vydražitelem se stává účastník dražby, kterému je dražený předmět přiklepnut, a jakékoliv spory v tomto ohledu závisejí výlučně na

rozhodnutí aukčního domu. Okamžikem udělení příklepu vzniká vydražiteli povinnost uhradit příklepovou cenu (tj. cenu předmětu

dražby ve výši nejvyššího podání), zvýšenou o aukční provizi vč. DPH.

3. Na vydražitele přechází vlastnické právo k předmětu dražby až úplným zaplacením příklepové ceny, zvýšené o aukční provizi vč. DPH.

4. Právo na vydání vydražené věci vzniká vydražiteli po přechodu vlastnického práva dle tohoto aukčního řádu a po zaplacení celkové

dlužné částky vůči aukčnímu domu vzniklé v souvislosti s dražbou a v souladu s tímto aukčním řádem. Celkovou dlužnou částkou se

pro účely tohoto aukčního řádu rozumí vedle příklepové ceny a aukční provize vč. DPH, rovněž poplatky za skladné a další poplatky

uplatněné v souladu s tímto řádem.

 

Způsob placení

5. Dražba se může konat s přestávkami. Jestliže dražba skončila, musí vydražitel, dražil-li osobně, příklepovou cenu zvýšenou o aukční

provizi vč. DPH zaplatit při nejbližší přestávce v hotovosti či po dohodě s aukčním domem i jiným platebním instrumentem nebo ihned po

 

 

Příklepová cena

8. Příklepovou cenou je cena dosažená vydražením Věci (cena podání s uděleným příklepem); tato příklepová cena je cenou kupní ve

smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K příklepové ceně je vydražitel povinen zaplatit aukčnímu domu ještě 24 % z této

příklepové ceny jako aukční provizi. Tato provize v sobě zahrnuje DPH v příslušné zákonné výši.

9. V případě, že se jedná o předmět kulturní hodnoty, vydá aukční dům osvědčení ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.

10. Námitky proti přiklepnutí musí vydražitel uplatnit ihned přímo v sále viditelným nebo slyšitelným způsobem. K pozdějším námitkám

nelze přihlížet. Reklamace na zboží vydražené v aukční síni se nepřijímají, popis exponátů deklaruje pouze jejich vnější (smyslově

vnímatelné) vlastnosti, nikoliv původ.

11. Vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí protokolem o předání předmětu dražby, který kromě vydražitele podepíše aukční dům.

12. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel.

13. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází na vydražitele společně s vlastnickým právem (čl. III odst. 3 tohoto aukčního řádu).

 

Účast v dražbě na základě plné moci

14. Účastník dražby může dražit kteroukoli věc zařazenou do dražby i bez své osobní přítomnosti na dražbě, a to na základě písemné

plné moci udělené aukčnímu domu, ve znění dle přílohy 1 nebo 2 tohoto aukčního řádu, a to buď způsobem dle odst. 16 tohoto

článku, nebo způsobem dle odst. 17 tohoto článku. Aukční dům garantuje přijetí plné moci pro dražbu bez osobní přítomnosti do

24. hodin před konáním dražby, po splnění podmínek vyplívajících z tohoto aukčního řádu.

15. Účastník dražby může dražit kteroukoli věc zařazenou do dražby prostřednictvím telefonu, přičemž za tímto účelem může udělit

aukčnímu domu plnou moc ve znění dle přílohy č. 1 tohoto aukčního řádu, ve které uvede své telefonní číslo, na které jej aukční

dům před zahájením dražby požadované věci zkontaktuje. Účastník dražby uvedením telefonního čísla na sebe přebírá veškerou

odpovědnost za správnost a dostupnost uvedeného čísla. Účastník dražby se zavazuje po zahájení dražby udělovat aukčnímu domu

(nebo jeho pověřenému pracovníkovi) prostřednictvím uvedeného telefonního čísla závazné, jasné a srozumitelné pokyny k postupu

v rámci dražby, včetně, nikoliv však zejména, k výši ceny, za kterou má být v plné moci specifikovaná věc pro něj vydražena.

Účastník dražby udělením plné moci zároveň výslovně souhlasí s nahráváním telefonického rozhovoru, přičemž aukční dům je povinen

uchovávat a použít záznam z hovoru výhradně k řešení případných sporů s účastníkem dražby a nesmí jej kromě tohoto účelu

zpřístupnit třetí osobě.

 

16. Účastník dražby může dražit kteroukoli věc zařazenou do dražby prostřednictvím stanovení tzv. limitní ceny, přičemž za tímto účelem

může udělit aukčnímu domu plnou moc ve znění dle přílohy č. 2 tohoto aukčního řádu, ve které účastník dražby uvede konečnou

příklepovou cenou, do které je ochoten zvyšovat jednotlivé příhozy na požadovanou věc. Nad stanovenou limitní cenu nebudou

příhozy pro tohoto účastníka dražby prováděny. Účastník dražby se může informovat o výsledku dražby telefonicky či emailem. Po

udělení příklepu podání účastníka dražby učiněnému v rámci určené limitní ceny je účastník dražby považován za vydražitele se všemi

právy a povinnostmi vydražitele. V případě, že účastník dražby postupem podle tohoto odstavce požadovanou věc úspěšně vydraží,

bude mu ze strany aukčního domu zaslána faktura s uvedením platebních podmínek pro úhradu příklepové ceny, zvýšené o aukční

provizi vč. DPH.

 

IV. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

1. Přeprava věcí zakoupených v dražbě není zajišťována. Nedojde-li k jejich vyzvednutí ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů od zaplacení

všech částek ve smyslu čl. III odst. 4 tohoto řádu, má aukční dům právo účtovat za každý kalendářní den úschovy částku 100 Kč.

2. Po dohodě s aukčním domem lze za úplatu sjednat podmínky doručení předmětu dražby do zahraničí. Aukční dům však neodpovídá

za nevydání povolení k trvalému vývozu dle ustanovení platného zákona.

 

V. VIP ČLENSTVÍ

3. VIP členové Klubu dražitelů mají přiřazeno své stálé dražební číslo a nemusí se registrovat před každou jednotlivou dražbou.

4. VIP členům Klubu dražitelů, kteří vydraží věc v dražbě, poskytuje aukční dům lhůtu k zaplacení příklepové ceny a aukční provize

vč. DPH dle čl. III odst. 5 tohoto aukčního řádu s tím, že jim aukční dům zasílá fakturu s uvedením platebních podmínek pro úhradu

příklepové ceny, zvýšené o aukční provizi vč. DPH na zvolený email.

5. Aukční dům může rozhodnout o dalších výhodách pro VIP členy Klubu dražitelů.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré věci se draží bez ohledu na vady a nedostatky či chybný popis. Zobrazení v katalogu slouží pouze pro potřeby identifikace

věci. Účastník dražby má možnost se před dražbou osobně seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc

odpovídá uvedenému popisu a zda se rozhodne předmětnou věc dražit.

2. Aukční dům, jeho zaměstnanci ani jím pověřené osoby nenesou odpovědnost za chybný popis vydražované věci a neposkytují

žádnému z vydražitelů na jakoukoliv vydraženou věc žádnou záruku a veškeré výslovné či mlčky předpokládané záruky jsou tímto

vyloučeny. Veškeré věci se draží jako umělecké předměty a veškeré jejich případné vady jsou zohledněny v příklepové ceně, což

vydražitel bez výhrad stvrdí učiněním příhozu, kterému byl posléze udělen příklep. Vzhledem k charakteru a povaze dražených věcí

coby uměleckých předmětů se vydražitel učiněním příhozu, kterému byl udělen příklep, ve smyslu §1916 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, vzdává svých práv z vadného plnění.

3. Vydražitel se zavazuje vydraženou věc opětovně prohlédnout do 30 dnů od konání dražby. Pokud do 30 dní po konání dražby

vydražitel předloží aukčnímu domu písemné prohlášení odborníka či znalce spolu s uvedením dražebního čísla věci a data dražby

o tom, že vydražená věc je padělek a současně věc vrátí ve stavu, v jakém se nacházela v době dražby, a potvrdí se, že tato věc je

skutečně vadná nebo padělaná, odstoupí aukční dům od dražebního prodeje této věci a vrátí všechny částky za tuto věc vyplacené.

Věc je oprávněn reklamovat pouze a výlučně vydražitel, a to maximálně do výše příklepové ceny. Na opožděné reklamace nebude

brán zřetel.

 

4. Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu, týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data, stáří,

provenience, stavu, odhadní vydražovací ceny vyjadřují pouze názor aukčního domu. Aukční dům si pro utvoření tohoto názoru

vyhrazuje právo konzultovat jakékoliv odborníky či úřední místa, která uzná za vhodné a řídit se jejich vyjádřením. V podobných

záležitostech se každá zainteresovaná osoba musí řídit vlastním názorem a ani aukční dům, ani jeho zaměstnanci nemohou nést

odpovědnost za správnost takového názoru.

5. Všechna vyrozumění ze strany aukčního domu učiněná vůči členovi KD či navrhovateli se zasílají primárně na email zvolený členem

KD či navrhovatelem, a pokud není email uveden, pak budou písemnosti zasílány poštou formou listovní zásilky; lze je však předat

i jiným prokazatelným způsobem do vlastních rukou osoby, které jsou určeny. Veškeré písemnosti se považují za doručené pátým dnem

poté, co byly odeslány. Peněžité částky se skládají hotově nebo zasílají poštou formou peněžní zásilky doručované do vlastních rukou,

převodem z účtu u banky nebo jiným bezhotovostním způsobem; lze je též předat i jiným prokazatelným způsobem do rukou osoby,

které jsou určeny. Jde-li o bezhotovostní převod, je částka odeslána odepsáním z účtu odesílatele za podmínky, že bude připsána na

účet příjemce.

 

6. V případě, že součástí aukčního katalogu je uveden aukční řád platný pro konkrétní dražbu, mají ustanovení takového aukčního řádu

přednost před ustanoveními tohoto aukčního řádu v takovém rozsahu, ve kterém mění, nebo ruší jednotlivá ustanovení tohoto aukčního

řádu. V ostatním se každá dražba řídí tímto aukčním řádem.

Tento aukční řád je vypracován v souladu s českým právem a příslušnými právními předpisy českého právního řádu se také řídí. Všechny

transakce upravené či vzešlé z tohoto aukčního řádu, jakož i veškeré další související skutečnosti se řídí českým právem.

 

V Praze dne 7. 9. 2018

Albert Trnka, výkonný ředitel