• TU, FELIX AUSTRIA, NUBE!

033 | TU, FELIX AUSTRIA, NUBE!

BROŽÍK Václav (1851 – 1901)

Olej, plátno, 108,5 x 185,5 cm, rámováno, vlevo dole V. Brožík.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové.
Předložená Variantní figurální studie k obrazu Tu Felix Austria, nube! Je nespornou a krásnou prací Václava Brožíka, která už byla publikovaná v monografii Václava Brožíka v roce 2003, tehdy ale byla vedena jako nezvěstná.
Výsledné reprezentativní plátno Tu, Felix Austria, nube! O rozměrech 429 x 728 cm objednal u příležitosti nadcházejícího padesátého výročí svého nástupu na trůn císař František Josef I. Objednávku inicioval prostřednictvím následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este místodržitel František Thun-Hohenstein. Definitivní plátno vyneslo Brožíkovi v roce 1897 povýšení do šlechtického stavu s predikátem „von Valrose“.
Tato náročná historická kompozice se vztahuje k sedmi politickým sňatkům, kterými získali Habsburkové ve 13. – 16. století pod svou vládu postupně část alpských zemí, Burgundsko, Španělsko, České království a země Koruny svatoštěpánské. Historické zásnuby dětí českého a uherského krále Vladislava II. s vnuky císaře Maxmiliána I., které se odehrály v neděli na den sv. Máří Magdalény 22. července 1515 v chrámu sv. Štěpána ve Vídni, byly v jistém smyslu začátkem středoevropské habsburské monarchie. Slavnostní události zachytil Brožík věrně podle dobových popisů, jak je reprodukují Palackého Dějiny a pojednání Antonína Rezka v časopise českého muzea 1881. Brožík si historický výjev předpracoval řadou studií, předložený obraz je jednou z nich. Předložená studie náležitě dokumentuje Brožíkovo malířské mistrovství, jeho schopnosti vytvořit náročnou, působivou a poutavou kompozici se zastíněným a jen místy prosvětleným popředím. Předložená studie nepochybně obohacuje Brožíkův soubor historických námětů a názorně ukazuje, jakým způsobem malíř vytvářel svá díla a jak si je připravoval řadou variantních studií různých rozměrů. Dvě variantní studie vlastní Národní galerie v Praze, výsledné velkolepé plátno patří do Osterreichische Galerie Belvedere ve Vídni. Předložené dílo je až na rozměry s výsledným obrazem takřka totožné jak v kompozici tak v barevnosti.