• KOMPOZICE

032 | KOMPOZICE

FOLTÝN František (1891 Královské Stachy u Sušice - 1976 Brno)

Olej na plátně, 95 x 78 cm, rámováno, signováno zezadu Foltýn B 1968.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Rey Michalové.

Komentář PhDr. Rey Michalové, PhD.:
Posuzovaný obraz „Kompozice“ je autentickým a vzácným dílem Františka Foltýna, klíčové osobnosti české abstraktní malby první poloviny 20. století. Zatímco jeho raná tvorba představovala svébytnou syntézu expresionismu, kubismu a magického realismu, pro nefigurativní fázi, která ho nejvíce proslavila, měl zásadní význam jeho odjezd do Paříže koncem roku 1923, kde strávil celých deset let. Lyrický kubismus a expresivně přehodnocený artificialismus byly odrazovým můstkem na cestě oprošťování výtvarných prostředků od zobrazivosti. František Foltýn měl tak jako jediný z českých umělců možnost osobně se účastnit jak zrodu, tak i nejslavnější éry druhé mezinárodní vlny nefigurativního umění, která odhalila nejrůznější formy výtvarné abstrakce – od geometrické po organickou.
Roku 1930 se stal členem skupiny „Cercle et Carré“, jejíž programem bylo „zlidštit geometrii a geometrizovat lidské“. Ocitl se tam po boku H. Arpa, W. Kandinského, F. Légera, P. Mondriana, K. Schwitterse, M. Seuphora a dalších. O rok později spoluzakládal umělecké sdružení „Abstraction – Création“, jehož jádro tvořily osobnosti mezinárodní avantgardy jako H. Arp, R. Delaunay, N. Gabo, A. Gleizes, L. Moholy-Nagy či T. van Doesburg, z Čechů F. Kupka a J. Jelínek. Tím se Foltýn zařadil „mezi nejlepší z nejlepších“, jak si poznamenal v jednom z dopisů.
Posuzovaný obraz je pozoruhodnou ukázkou Foltýnovy abstrakce z pozdní fáze jeho tvorby. Foltýnův odklon od nefigurativního pojetí obrazu k realističtější malbě ve čtyřicátých a padesátých letech byl přerušen intermezzem abstraktní malby v letech 1946-48. Na tento vývoj pak malíř navázal v závěru své tvorby ve druhé polovině šedesátých let, a to v atmosféře uvolněnějších kulturních poměrů. Problematika výtvarné abstrakce byla tehdy aktualizována poválečnými trendy světového umění. Ocenění, kterého se Foltýnovi dostalo na retrospektivních přehlídkách (1965 v Národní galerii v Praze, 1966 v Moravské galerii v Brně), ho podnítilo k novému, nepočetnému souboru nefigurativních pláten – jedním z nich je posuzovaný obraz.
Je zajímavé, že malíř zde kompozičně vyšel ze svého staršího díla z let 1947-1948, které se dnes nachází ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Avšak na rozdíl od posmutnělé barevnosti staršího obrazu, vyniká posuzovaná práce velmi delikátním, optimistickým koloritem. Expresivnější pojetí abstrakcí 2. poloviny 40. let vystřídal důraz na lyricky odstíněné vztahy ploch a zdůrazněných linií.
Posuzovaný obraz považuji za sběratelsky atraktivní i proto, že autorova pozdní díla nabývají charakteru až jakýchsi imaginativních zátiší. Foltýnova poválečná abstrakce totiž není totožná s jeho kompozicemi předválečnými.
Sofistikovaný a mimořádně citlivý způsob orchestrace forem a jemně modulovaná barevnost odpovídají základním předpokladům moderního obrazu určeného především zrakovému vnímání. Foltýn chápal své obrazy jako prostředky, které divákovi otevírají netušené smyslové dimenze a významové možnosti.

Vystudoval UPŠ v Praze u prof. Hofbauera a Dítěte, malíř vycházející z kubismu a expresionismu. Po období stráveném v Brně se Foltýn v roce 1924 přestěhoval do Paříže, kde se později setkal se Štyrským a Toyen, jejichž artificielní tvorba na něj silně zapůsobila. Tato zkušenost jej nasměrovala k abstraktní tvorbě. Foltýn se stal po Kupkovi druhým nejvýznamnějším představitelem této v Čechách nepříliš frekventované tendence a svou tvorbou ovlivnil několik následovníků. V roce 1931 spoluzaložil mezinárodní sdružení Abstraction-Création. Ve čtyřicátých letech se od abstrakce odvrátil a začal malovat realistickým způsobem.
Autor viz T 1/229, TD 55, Ch 2/276, NEČVU 1/184.

  • zpět